นางชมัยพร รัตนพรหม

นางชมัยพร รัตนพรหม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5611 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงาน กํากับ ดูแล ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะและกลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในกลุ่มและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาการ บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการวัดผลประเมินผลและให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองงานของศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ทั้ง 7 กลุ่มงานก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตามลำดับ
1.2 งานประสานการบริหารการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจ นโยบายและแผนปฏิบัติ
การของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.3 งานประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.4 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน
1.4.1 ศึกษาวิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมด้านระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา
1.4.2 งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการหรือ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กำหนด
1.4.3 งานยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) Pre O-NET
1.4.4 งานรายงานผลการเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School Mis)
1.4.5 งานชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
1.5 งานส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและการวัดผลประเมินผล ตลอดจนการบริหารงาน/โครงการต่างๆ ของสถานศึกษา
1.6 งานพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.7 งานการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา
1.8 เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
1.9 งานสนับสนุน ประสานงานและรับผิดชอบการนิเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 3 จำนวน 13 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
2. โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม
3. โรงเรียนบ้านรับร่อ
4. โรงเรียนบ้านหาดใน
5. โรงเรียนบ้านเขาพาง
6. โรงเรียนบ้านหนองเรือ
7. โรงเรียนบ้านหัวว่าว
8. โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น
9. โรงเรียนบ้านหาดหงส์
10. โรงเรียนบ้านจันทึง
11. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
12. โรงเรียนบ้านหินแก้ว
13. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล
1.10 งานนโยบาย/จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.10.1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1.10.2 งานภาคภูมิยินดี ศักดิ์ศรีชาวชุมพร
1.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.12 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อำนวยการกลุ่ม กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลำดับ ดังนี้
1. นายธเนศร์ ชาญเชาว์
2. นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์
3. นางสาวอภิตา เกียงสุภา
4. นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ
5. นายธีวรา มากสาขา
6. นายยุทธนา มรกต
7. นางสาววะชิราพรรณ์ พรหมฤทธิ์

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253