นางวรมาศ ศรีประจันต์

นางวรมาศ ศรีประจันต์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบการให้ข้าราชการในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. บังคับบัญชาข้าราชการ วินิจฉัยสั่งการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. ศึกษาวิเคราะห์งาน กำหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบัติงาน พัฒนาการบริหารงานในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา หรือวิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานรวมทั้งเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
๔. กำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ กลั่นกรองการเสนองานของข้าราชการในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงทำความเข้าใจตลอดจนการตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นผู้แทนของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มและงานในความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
7. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษาตามนโยบาย สพฐ.
8. จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. จัดทำข้อมูลสารสนเทศนำมาใช้วางแผนพัฒนา
10. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ (e-Mes) เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง
11. การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษา จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง
12. การดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ของส่วนราชการ (KRS) เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง
13. การประเมินผลโครงการฝึกอบรมและพัฒนา เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง
14. งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ/ต่างประเทศ
15. การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
16. การคำนวณเงินเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา
17. การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
18. การจัดส่งหนังสือราชการในระบบ e-office /หน่วยงานอื่น
19. การจัดทำรายละเอียดวาระประชุมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อนำเสนอ อกศจ.
และกศจ.
20. จัดทำข้อมูลสาระสนเทศเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
21. การรับเรื่องเข้าใหม่ ลงทะเบียนคุม และมอบให้ผู้รับผิดชอบนำไปดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
22. ดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าฟ้ามหาจักรี
23. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ในกรณีที่ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้มีผู้ปฏิบัติงานแทนตามลำดับ ดังนี้
1. นางวัลลา ชุมมาก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
2. นางปาริชาติ อรุณไชย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
3. นางอรัญญา ทองดี นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253