นายสมชาย โกฎวิเชียร

นายสมชาย โกฎวิเชียร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
1. ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานบริหารงานการเงิน
2. ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานบริหารงานการบัญชี
3. ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานบริหารงานพัสดุ – งานสินทรัพย์
4. การควบคุม ดูแล การเบิกเงินในระบบ GFMIS
5. เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
6. การจัดทำ จัดเก็บ คำสั่งภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7. ดำเนินการเขียนเช็คจ่ายเงิน โอนเงิน ให้แก่ผู้มีสิทธิ (เงินงบประมาณทุกแผนงาน / โครงการ) ที่มีการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ
8. ดำเนินการจัดทำงบหน้าสรุปการรับ – จ่ายเงินประจำวัน ในส่วนที่รับผิดชอบมอบให้งานบัญชี อย่างช้าภายในวันทำการถัดไป
9. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินในส่วนงานที่รับผิดชอบ
10. ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในส่วนงานที่รับผิดชอบ
11. ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการรับเงินของ สพป.ชพ. 1 เพื่อรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
12. ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารในส่วนที่รับผิดชอบ
13. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
14. ตรวจสอบและดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล , ค่าการศึกษาบุตร จากเงินทดรองราชการ ( One Stop Service)
15. ดำเนินการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล , ค่าการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้มีสิทธิ และเบิกส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
16. ดำเนินการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร กรณีเบิกเพื่อโอนเงิน เข้าบัญชี
17. เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับจ้าง ร้านค้า ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมอบให้งานบริหารงานบัญชี
18. จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ดังนี้
– ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝากคลัง(เงินประกันสัญญา,เงินบำรุงการศึกษา ฯลฯ)
19. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
20. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้มอบให้ นางจินดา เกษแก้ว เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253