นางจงจิตร ประทุมชัย

นางจงจิตร ประทุมชัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 15
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมภายใน ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการ
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (PSA) ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 กำหนดแผนงาน ศึกษาวิเคราะห์งาน ควบคุม กำกับ แนะนำ พัฒนางานและให้คำปรึกษา
การปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน
1.2 ให้คำปรึกษาแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและผู้ที่ขอรับบริการ
เกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและการบริหารพัสดุ
1.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
เสนอข้อมูล หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 ศึกษาแนวทาง วางแผนและตรวจสอบการดำเนินงาน ตรวจสอบด้านการบริหาร
งบประมาณ การเงิน บัญชีและการบริหารพัสดุ ตามระเบียบ กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีความ
น่าเชื่อถือ
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน
บัญชี และพัสดุแก่สถานศึกษา
1.6 ศึกษาแนวทาง วางแผนการตรวจสอบการดำเนินงาน
1.7 การติดตามผลการตรวจสอบและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.8 จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) พร้อมเสนอทรัพยากรที่จำเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
1.9 จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับผลกระทบจากการวิเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยรับตรวจมีความเข้มแข็ง
1.10 จัดทำแผนงาน และโครงการเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณในหน่วย
ตรวจสอบภายใน
1.11 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.12 สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
1.13 รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
1.14 ดำเนินการตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1.14.1 ตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน
1.14.2 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
1.14.3 ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ และการจำหน่าย
1.14.4 ตรวจสอบการรับและจ่ายเงิน
1.14.5 ตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน
1.14.6 ตรวจสอบใบสำคัญ
1.15 ดำเนินการตรวจสอบสถานศึกษา ดังนี้
1.15.1 ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
1.15.2 ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจำปี
1.15.3 งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี จำนวน 10 ประเด็น
1.15.4 ตรวจสอบหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน
1.15.5 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
1.15.6 ตรวจสอบการดำเนินงาน เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. เงินโครงการอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรายการ
1.15.7 ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา
1.15.8 ตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน และการจำหน่ายพัสดุ
1.15.9 ตรวจสอบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง
1.16 จัดทำเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
1.17 สรุปและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.18 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี
1.19 งานส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษา เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา
1.20 งานตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
1.21 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253