นายสุทธิพันธ์ แสงขำ

นายสุทธิพันธ์ แสงขำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 25 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 งานวินัยในสถานศึกษา อำเภอเมือง และข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
1.1.1 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
1.1.2 การสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียน
1.1.3 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย
1.1.4 การสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1.1.5 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย
1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
1.4 ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
1.5 ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆของรัฐ
1.6 ดำเนินการป้องกันและปราบการการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.7 การเสนอให้มีการอบรมพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างเกี่ยวกฎหมายในการปฏิบัติราชการ
1.8 การส่งหนังสือราชการในระบบ e-office/หน่วยงานอื่น
1.9 จัดทำรายละเอียดวาระการประชุมเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อนำเสนอ อกศจ./กศจ.
1.10 ปฏิบัติหน้าที่แทนนายศิลป์ชัย เผือกขำ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253