ข้อมูลครูและบุคลากร

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู บุคลากร38ค(2) ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
280 1,114 1,394 0 2 2 47 6 53 9 47 56 103 368 471 439 1,537 1,976

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) 

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)

ชาย

หญิง

รวม

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 61 45 106
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0 1 1
 3. ครู 219 1,068 1,287
 4. บุคลากร 0 2 2
 5. ลูกจ้างประจำ 47 6 53
 6. พนักงานราชการ 9 47 56
 7. ลูกจ้างชั่วคราว 103 368 471

รวม

439 1,537 1,976

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253