แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (แนบแบบฟอร์ม excel)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

Download ว62.pdf (PDF, 2.04MB)

หลักเกณฑ์ประกาศผู้ชนะย้อนหลังไตรมาส

Download หลักเกณฑ์ประกาศผู้ชนะย้อนหลังไตรมาสinfo1-2-2562.pdf (PDF, 2.06MB)

คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

Download คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส1.pdf (PDF, 3.12MB)

ฟอร์มประกาศผู้ชนะรายไตรมาส Excel

Download file-ฟอร์มประกาศผู้ชนะรายไตรมาส.xls (XLS, 42KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253