สพป.ชุมพร เขต 1 รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการ ศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ (Covid-19) ผ่านระบบ ZOOM

   สพป.ชุมพร เขต 1 รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ (Covid-19) ผ่านระบบ ZOOM

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 สพป.ชุมพร เขต 1  

นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1/ ผู้อำนวยการกลุ่ม /ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 10 คน  จากสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบแอปพลิเคชัน ZOOM  เพื่อรับฟังการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหาร   และจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  ซึ่งในการนี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือก สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นกลุ่มเป้าหมายในการสะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามประเด็นที่กำหนด เพื่อนำข้อมูลใช้ประกอบการบริหารและจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพจริงและบริบทของแต่ละเขตพื้นที่มากยิ่งขึ้น

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253