พุธเช้า…ข่าว สพฐ.

พุธเช้า…ข่าว สพฐ.  ครั้งที่  8/2564

วันพุธที่ 24  กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 07.30 น.**

           นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้   นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2564  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการ สพฐ. เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

              จากนั้น  เป็นการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการ เน้นย้ำเรื่องการศึกษาสภาพปัจจุบันและ   ความเหมาะสมในการบริหารและการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสถานการณ์    การแพร่ระบาดฯ (COVID-19) การดำเนินการตามภารกิจทั้ง 8 ด้าน การจัดสนทนากลุ่ม และการรายงานตามแบบสรุปเพื่อจัดทำข้อมูลรวบรวมสรุปส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในลำดับขั้นตอนต่อไป

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253