กิจกรรมหน้าเสาธง….เช้าวันจันทร์

กิจกรรมหน้าเสาธง…เช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 1  มีนาคม  2564  เวลา 08.30 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์  มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุยขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมต่างๆของสำนักงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนการสร้างความเข้าใจถึงภารกิจต่างๆ ในสัปดาห์ต่อไปให้ได้รับทราบและเป็นแนวในการปฏิบัติร่วมกัน โดยได้เน้นย้ำในเรื่องของการให้บริการที่ดีกับผู้มาติดต่อราชการ และร่วมต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563  ซึ่ง สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ซึ่งจะดำเนินการประชุมในวันที่ 2 มีนาคม 2564 นี้

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253