ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ครู และนักเรียนของโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่น ในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6, รางวัลโรงเรียนผลิตคลิปวีดีโอผ่าน TikTok โครงการเฝ้าระวังส่งเสริม สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ภายใต้มาตรการ โควิด -19, รางวัล”เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน” และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก หลังจากนั้น ประธานการประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อแจ้งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่โรงเรียนซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อร่วมปฏิบัติให้นโยบายบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมชี้แจงตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253