ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ปพ.3) ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้           ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ปพ.3) ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1   สพป.ชุมพร เขต 1  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ระดับประถมศึกษา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการจัดทำของโรงเรียนทุกโรง สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ โดยจัดประชุมจำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน  ระหว่างวันที่ 15-16กรกฏาคม 2564  และวันนี้เป็นการประชุม รุ่นที่ 1  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 32 คน  และในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการตามมาตรการในประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(covid-19) ด้านการจัดกิจกรรมอย่างเคร่งครัด

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253