ข้อมูลการติดต่อ

♠ ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

60/1 หมู่ที่ 5  ตำบลขุนกระทิง  อำเภอเมืองชุมพร

จังหวัดชุมพร 86190 อีเมล์ : admin@cpn1.go.th

หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร  งานเลขานุการ ผอ.เขต (ชั้น 2) 077576252
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก  077576253, 077576714, 077576716, 077576717, 077576458  และ 077576448

หมายเลขภายใน

♦ 0  กลุ่มอำนวยการ
♦ 12 กลุ่มงานเลขานุการ ผอ.
♦ 13 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/ กลุ่มกฏหมายและคดี
♦ 14 กลุ่มนโยบายและแผน
♦ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
♦ 16 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
♦ 17 หน่วยตรวจสอบภายใน
♦ 18 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
♦ 19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
♦ 20 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
♦ 21 โทรสาร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253