ประวิติของสำนักงาน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551  อาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่  60/1  หมู่ที่  1  ตำบลขุนกระทิง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับผิดชอบการจัดการศึกษาครอบคลุม  3  อำเภอ  ประกอบด้วย

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

 • อำเภอเมืองชุมพร
 • อำเภอท่าแซะ
 • และอำเภอปะทิว
  [/box]
   ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่
 • C   =   Collaborative   = ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
 • P   =   Public Mind   = จิตสาธารณะ
 • N   =   Network   = เครือข่าย
 • 1    =    Unity    = รวมใจเป็นหนึ่ง         

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นอกจากมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 37  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  แล้วยังมีอำนาจหน้าทีในการบริหารจัดการศึกษา   และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษารับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดโดยดำเนินการจัดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเป็นศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาศูนย์เครือข่าย 10 เครือข่าย ประกอบด้วย
  1. เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 1             จำนวน  11  โรงเรียน
  2. เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2             จำนวน  12  โรงเรียน
  3. เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 3             จำนวน    8  โรงเรียน
  4. เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 4             จำนวน  12  โรงเรียน
  5. เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 5             จำนวน  11  โรงเรียน
  6. เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 1          จำนวน  18   โรงเรียน
  7. เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2          จำนวน   15    โรงเรียน
  8. เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 3          จำนวน   13    โรงเรียน
  9. เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1              จำนวน  16   โรงเรียน
  10. เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2             จำนวน   16   โรงเรียน
© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253