ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2562

                           

                          ***   ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ  ณ  วันที่  10 พฤศจิกายน  2562  (

Download 1.จำนวนนักเรียน10พ.ย.62.xls (XLS, 1KB)

)  (

Download 1.จำนวนนักเรียน10พ.ย.62.pdf (PDF, 1KB)

)

                          ***   เอกสารรูปเล่มข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  10 มิถุนายน  2562  (

Download รูปเล่มข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา-ปีการศึกษา-2562.pdf (PDF, 1KB)

)  (

Download รูปเล่มข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา-ปีการศึกษา-2562-2.xls (XLS, 1KB)

)

 

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ

schoolmis

จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

age

จำนวนนักเรียนพิการ

deformity

จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส

deformityocc

จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง

journeytype

จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส

occasion

จำนวนนักเรียนขาดแคลน

poor

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

race

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

religion

น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

health

จำนวนนักเรียนติด G

gid

จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า

electricity

จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา

water

จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต

internet

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา

schoolInAreaList

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ

schoolInAreaList_serviceArea

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

schoolInAreaList_nearbyPlace

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ที่ดินของโรงเรียน

schoolInAreaList_landDetail

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ประเภทและโครงการของโรงเรียน

schoolInAreaList_project

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน โครงการในพระราชดำริ

schoolInAreaList_royalIdeaProject

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253