student

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  ข้อมูลภาคเรียนที่ 1/2562
 ข้อมูลภาคเรียนที่ 2/2562
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ข้อมูลภาคเรียนที่ 1/2563
   ข้อมูลภาคเรียนที่ 2/2563

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253