กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้น ในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ ความสามัคคีในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ  และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป เพื่อเป็นการแสดงออก               เชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) ในการนี้ นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1   พบปะพูดคุยกับข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน โดยได้ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานภารกิจของสำนักงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คือ การมอบบ้านให้นักเรียน หลังที่ 2 และ หลังที่ 3 ของโครงการ “สร้างรอยยิ้ม         ให้น้อง” ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขในสัปดาห์สุดท้ายของปี 2561

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253