ส่งสำเนาสัญญาการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ที่ ศธ 04041/1758    ลงวันที่  14 พฤษภาคม  2563
>>>  

Download หนังสือนำส่งอินเทอร์เน็ตโรงเรียน1.pdf (PDF, Unknown)


หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ที่ ศธ 04041/1759    ลงวันที่  14 พฤษภาคม  2563
>>>  

Download หนังสือนำส่งอินเทอร์เน็ตโรงเรียน2.pdf (PDF, Unknown)

สำเนาสัญญาการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
>>>  สัญญา

Download 2.สัญญาการเช่าอินเทอร์เน็ต.pdf (PDF, Unknown)


>>>  แนบท้ายสัญญา 1

Download 3.แนบท้ายสัญญา-1.pdf (PDF, Unknown)


>>>  แนบท้ายสัญญา 2

Download 4.แนบท้ายสัญญา-2_ชุมพร1.pdf (PDF, Unknown)


>>>  แนบท้ายสัญญา 3

Download 5.แนบท้ายสัญญา-3_1.pdf (PDF, Unknown)


Download 5.แนบท้ายสัญญา-3_2.pdf (PDF, Unknown)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

Download 6.คำสั่งกรรมการตรวจรับ_1.pdf (PDF, Unknown)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253