ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวม และการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติราชการ

ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

 

Download O35-1-1.pdf (PDF, 1KB)

 

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Download O35-1-2.pdf (PDF, 1KB)

 

 

การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

Download O35-2.pdf (PDF, 1KB)

 

 

การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติราชการ

Download O35-3.pdf (PDF, 1KB)

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253