การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและผลการพิจารณาปรับปรุ่งร่าง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและผลการพิจารณาปรับปรุ่งร่าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

 

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

 

คุณลักษณะครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

 

ราคากลางรายการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

 

รายชื่อผู้ขอรับ และผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

 

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

 

ปิดประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253