ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ครอบครัวมีความขาดแคลนทุนทรัพย์  ความประพฤติดีและมุ่งจะศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2564 ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด  คัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  โรงเรียนที่สนใจเสนอช่ือพร้อมกรอกใบสมัครผู้ที่โรงเรียนได้คัดเลือกในเบื้องต้น  โรงเรียนละ 1 คน  ส่งเข้ารับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2564  โดยกรอกขอมูลการสมัครและโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง  ครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัคร  ส่งกลับไปยังงานสวัสดิการและทุนการศึกษากองพัฒนาศึกษานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตำบลคอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563  (ยึดวันประทับตราไปรษรีย์เป็นหลัก)

Download นำส่งแจ้ง-ร.ร.ประชาสัมพันธ์ฯโครงการต้นกล้.pdf (PDF, Unknown)

Download ประกาศฯ-2.pdf (PDF, Unknown)

Download ใบสมัครฯ.pdf (PDF, Unknown)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253