ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564  ผ่านระบบ Video Conference

       วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อแจ้งข้อราชการและแนวนโยบายสู่การปฏิบัติดังนี้.  1.การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้โรงเรียนกำกับติดตามให้นักเรียนได้เรียนให้มากที่สุด     2.แนวปฏิบัติตามมาตรการในการเดินทางของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดช่วงสถานการณ์ Covid – 19    3.การพัฒนาครูให้มีวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมายและสถานการณ์ในปัจจุบัน  4.เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   5.การสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนถึงการป้องกันการเกิดภัยต่างๆกับตนเอง     โดยมีรอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมชี้แจงประเด็นหัวข้อตามระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้.

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253