นางวิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

นางวิภารัตน์ กวาวหนึ่ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 การกำหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
1.2 การศึกษา วิเคราะห์งานนโยบาย วางแผนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารงานในกลุ่มอำนวยการ
1.3 การวิเคราะห์ วินิจฉัยหนังสือราชการทั้งภายใน และภายนอก เพื่อมอบให้ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นำไปดำเนินการตามระบบงานสารบรรณ
1.4 การกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ กลั่นกรองและเสนองานของข้าราชการในกลุ่มอำนวยการ บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
1.5 การเป็นผู้แทนของกลุ่มอำนวยการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อติดต่อ ประสานงานกับส่วนราชการภายใน และส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มและงานในความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
1.6 การรับเรื่องเข้าใหม่ ของ สพป.ชพ. 1 มอบให้ผู้รับผิดชอบนำไปดำเนินการตามระเบียบ งานสารบรรณ
1.7 การจัดสวัสดิการของหน่วยงาน
– งานกองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชพ. 1 (งานเลขานุการกองทุนชาตะสัมพันธ์)
– งานกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย
1.8 การดำเนินการออกหนังสือรับรอง
– งานขอให้มีและใช้อาวุธปืน
– งานขอกู้เงินทุกโครงการ เสนอให้เจ้าหน้าที่การเงินและผู้บังคับบัญชา ลงนามรับรอง
1.9 การประสานงานและอำนวยการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานและภารกิจของงานต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.10 การสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
1.11 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย พุธเช้าข่าว สพฐ. และบุคลากร
1.12 การประชุมของกลุ่มอำนวยการ
1.13 การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
1.14 การสรรหา/เลือกตั้ง ก.ต.ป.น./กคศ.
1.15 การควบคุมดูแลระบบ e-office ของ สพป.ชพ.1
1.16 การควบคุมการใช้โทรศัพท์ – โทรสาร ทางไกล (ราชการ – ส่วนตัว)
1.17 การตรวจบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการประจำวันของ สพป.ชพ.1
1.18 การแจ้งเวียนหนังสือราชการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
1.19 การควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.20 การประสานงานเชื่อมโยงและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาโดยประสานงานกับทุกองค์กร ในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน
1.21 การจัดทำโรงเรียนพื้นที่พิเศษ
1.22 การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการประกันชีวิตหมู่ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนในสถานศึกษา
1.23 การหักเงินโครงการทุนหมุนเวียนเพื่อที่อยู่อาศัยและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งให้กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการ
1.24 การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่ สพป.ชพ.1 จัดให้มีขึ้นตามโอกาส
1.25 การจัดงานวันครู
1.26 งานแสดงมุทิตาจิต
1.27 การดำเนินงานโครงการเขตสุจริต
1.28 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ ดังนี้
1. นายสุชาติ ขวัญสมคิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2. นางนิตา คุณวุฒิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
3. นางณิชกานต์ ไกรนรา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253