นางจันทนา ทันประจำสินธุ์

นางจันทนา ทันประจำสินธุ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบการจัดการ กำกับ ตรวจสอบ บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1.1 กำหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์งาน วางแผนการปฏิบัติงานและพัฒนาการบริหารงานในกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา
1.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอข้อมูล หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 กำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ กลั่นกรองการเสนองานของข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
1.5 ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการของทางราชการ
1.6 เป็นผู้แทนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มและงานในความรับผิดชอบ
1.7 กำหนดแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน พัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.8 ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มงาน ให้ทันตามกำหนดเวลา
1.9 งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1.10 งานบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของ ศตส.จ.ชุมพร/กระทรวงศึกษาธิการ
1.11 งาน อพป.แห่งชาติ
1.12 งาน กอ.รมน.
1.13 งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษานักเรียน
– ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ม.ท.ศ.
– ทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้
– ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
– ทุนมูลนิธิบิ๊กซี
– ทุนบริษัทซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
– ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส
– ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์
– ทุนประวัติรุ่งเรือง
– ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
– ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์
– ทุนการศึกษาโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์
– ทุนทักษิณนิวยอร์ค
1.6 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
1.7 งานกองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
– งานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
– งานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
– งานโครงการพัฒนาน้ำดื่มน้ำสะอาดโรงเรียน
– งานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
1.8 งานโครงการคุณธรรมเยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง
1.9 งานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
1.10 งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.11 งานสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา
1.12 งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.13 งานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมค้ำจุนโลก
1.14 งานโครงการประกวดโรงเรียน นักเรียน ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.15 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
1.15 งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ ปฏิบัติแทนตามลำดับ
1. นางกาญจนา พัดพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2. นางจงดี เอกฉาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253