นางนันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์

นางนันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ อ 30 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญสูงในงานวิชาการการวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย กำหนดแผนการปฏิบัติงาน พัฒนาและแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
1.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
1.2.2 การประสานงานการใช้และบำรุงรักษาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
1.2.3 ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
1.4 ดำเนินงานสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
1.3.1 การจัดทำข้อมูลตามโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษาและโปรแกรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย DMC , B-OBEC
1.3.2 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
1.3.3 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
1.7 การประสานงาน และให้บริการการประชุมทางไกลระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.8 ปฏิบัติงานช่วยเหลือสนับสนุน การดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกล
1.9 ดำเนินการตรวจสอบแฟ้มก่อนนำเสนอ ออกเลขส่งและจัดส่งงานในส่วนที่รับผิดชอบ
1.10 ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางขวัญศิริ กองช่าง
ปฏิบัติหน้าที่แทน
1.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253